Cari Hadith

Tuesday, February 3, 2015

Berfikir Sesaat Lebih Baik Daripada Ibadah 60 Tahunفكرةُ ساعةٍ خيرٌ من عبادةِ ستِّين سنةً

Berfikir sesaat lebih baik daripada melakukan ibadah selama enam puluh tahun. 

Dalam lafaz lain ialah:

تَفكُّرُ ساعةٍ خيرٌ من عبادةِ ستِّينَ سنةٍ

__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab => Al-Maudhu'at  3/386

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih. Isnadnya dusta.

__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin  5/161

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Sanadnya dhaif manakala riwayat yang menyebutkan selama 80 tahun sanadnya dhaif jiddan.
__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab => Al-Fawaid Al-Majmu'ah  242

Karya => As-Syaukani

Komentar => Isnadnya dusta

__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah 

Kitab => Tartib Al-Maudhu'at  269

Karya => Az-Zahabi

Komentar => Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ishaq bin Najih seorang pendusta.