Cari Hadith

Saturday, February 28, 2015

Perbezaan Pendapat (Ikhtilaf) Adalah Rahmatاختلافُ أمَّتي رحمةٌ
Perbezaan pendapat dalam  kalangan Ummatku adalah rahmat

__________________________________________

Perawi => -

Kitab => Maqasid al-Hasanah  5/364

Karya => As-Sakhawi 1/47

Komentar => Ramai imam-imam dalam kalangan ummah yang menyatakan ianya tidak ada asalnya.
__________________________________________

Perawi => -

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin  1/74

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Isnadnya dhaif
__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Asna al-Mathalib  1/33

Karya => Al-Bairuti As-Syafie

Komentar => Disebutkan oleh ramai ahli fiqh tanpa sanad.
__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Tadrib al-Rawi  2/167

Karya => As-Suyuti

Komentar => dhaif (lemah)

__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Al-Asrar al-Marfuu'ah  1/108

Karya => Mulla Ali Qari

Komentar =>  Dikatakan bahawa ianya tidak ada asalnya atau palsu.

Wednesday, February 18, 2015

Menahan Cinta Hingga Mati Maka Syahidمَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ
Dalam riwayat lain disebutkan

مَنْ عَشِقَ , فَعَفَّ , فَكَتَمَ ، فَمَاتَ , فَهُوَ شَهِيدٌ
Sesiapa yang jatuh cinta lalu menahannya kemudian meninggal dunia (tanpa meluahkannya) maka dia syahid

__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Tarikh Baghdad  5/364

Karya => Khatib al-Baghdadi

Komentar => Dalam sanad ini ada perawi bernama Ahmad bin Nasr Az-Zaari', tidak dijadikan hujjah dalam hadith.
__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Al-'Ilal al-Mutanahiah  2/711

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Takhrij Ihya' Ulumuddin  3/129

Karya => Al-Iraqi

Komentar =>  Isnadnya fi hi nazar (diperbincangkan; lafaz ini menunjukkan sanad itu bermasalah)
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Al-Jami' as-Saghir  no. 8853

Karya => As-Suyuti

Komentar => dhaif (lemah)

__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Tabaqat As-Syafi'iyyah al-Kubra  6/336

Karya => Ibn As-Subki

Komentar =>  Tidak ditemukan isnadnya (yang sahih)


Saturday, February 14, 2015

Penat Kerana Bekerja Diampunkan Dosa
مَنْ أَمْسَى كالا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ
Sesiapa yang berasa penat kerana bekerja dengan tangannya maka diberikan keampunan buatnya

__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Mu'jam al-Awsat  7/289

Karya => Al-Thabrani

Komentar => Hadith ini tidak diriwayatkan daripada Ibn Abbas melainkan melalui jalan (sanad) ini, Ibrahim bin Salam (perawi dalam sanad hadith ini) bersendirian dalam meriwayatkan hadith ini.
__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin  2/114

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Dhaif (lemah)
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Abbas

Kitab =>  Al-Jami' as-Saghir no. 8532

Karya => As-Suyuti

Komentar =>  Dhaif (lemah)


Thursday, February 12, 2015

Solat Dengan Berserban Seperti 25 kali Tanpa Serban
إِنَّ صَلاةً بِعِمامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وعشرينَ صَلاةً بغيرِ عِمامَةٍ
Sesungguhnya solat dengan memakai serban seperti dua puluh lima kali solat tanpa memakai serban


__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Umar

Kitab => Lisan al-Mizan 4/413

Karya => Ibn Hajar al-Asqalani

Komentar => Maudhu' (Palsu)
__________________________________________

Perawi => Abdullah bin Umar

Kitab => al-Asrar al-Marfuu'ah no. 234

Karya => Mulla Ali Qari

Komentar => Maudhu' (palsu)
__________________________________________


Perawi => -

Kitab =>  Mukhtasar al-Maqasid no. 584

Karya => Al-Zarqani

Komentar =>  Maudhu' (palsu)


__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Umar

Kitab =>  Maqasid al-Hasanah no. 346

Karya => As-Sakhawi

Komentar =>  Tidak thabit ianya hadith
__________________________________________


Perawi => Abdullah bin Umar

Kitab =>  Kashf al-Khafa'  2/94

Karya => Al-'Ajluuni

Komentar =>  Tidak thabit ianya hadith

Monday, February 9, 2015

9/10 Rezeki Dengan Berniagaعليكم بالتِّجارةِ فإنَّ فيها تِسعةَ أعشارِ الرِّزقِ
Berniagalah kalian kerana sesungguhnya sembilan bahagian di dalamnya rezeki.

Dalam riwayat lain disebutkan

تسعةُ أعشارِ الرزقِ في التجارةِ
Sembilan bahagian rezeki itu dengan berniaga
__________________________________________

Perawi => Nu'aim bin Abdulrahman Al-Azdi

Kitab => Takhrij Al-Ihya' Ulumuddin 2/79

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Mursal (ucapan sahabat)
__________________________________________

Perawi => Nu'aim bin Abdulrahman Al-Azdi dan Yahya bin Jabir at-Taai

Kitab => Jami' as-Saghir no. 3296

Karya => As-Suyuti

Komentar =>Mursal hasan
__________________________________________


Perawi => Nu'aim bin Abdulrahman Al-Azdi

Kitab => Ithaf al-Khayarah al-Maharah  3/275

Karya => Al-Busiri

Komentar => Isnadnya dhaif.Sunday, February 8, 2015

Jauhkanlah Kanak-Kanak Daripada Masjid
جنِّبُوا مساجِدَكم صِبْيَانَكم
Jauhilah masjid-masjid kalian daripada anak-anak kecil kalian
__________________________________________

Perawi => Muaz bin Jabal

Kitab => As-Sunan Al-Kubra  10/103

Karya => Al-Baihaqi

Komentar => Marfu' tetapi tidak sahih. 'Ala' bin Kathir As-Shami munkarul hadith.
__________________________________________

Perawi => Abu Darda', Abdullah bin Amr, Wathilah dan Abu Umamah.

Kitab => As-Sunan Al-Kubra  4/127

Karya => Al-Baihaqi

Komentar => Dalam sanad hadith ini ada perawi bernama Al-'Ala' bin Kathir, dia dhaif. Manakalah Makhul pula tidak thabit beliau mendengar riwayat ini daripada Abu Darda', Wathilah dan Abu Umamah.

__________________________________________


Perawi => Abu Darda', Wathilah dan Abi Umamah

Kitab => Al-'Ilal al-Mutanahiyah  1/402

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Perawi bernama Ubaidullah Al-Wasafi sangat dhaif, tidak ditulis hadithnya.

__________________________________________


Perawi => Abu Darda', Wathilah dan Abi Umamah

Kitab => Al-Dhu'afa' al-Kabir  3/348

Karya => Al-'Uqaili

Komentar => Riwayat ini lemah.Wednesday, February 4, 2015

Perkara Halal Yang Dibenci Allah ialah Talakأبغَضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ
Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah Talak

__________________________________________

Perawi => Abdullah bin 'Amr

Kitab => Al-Majruhiin  2/30

Karya => Ibn Hibban

Komentar => Dalam sanadnya ada perawi bernama Ubaidullah bin Al-Walid Al-Wasafi dia munkarul hadith, ditinggalkan riwayatnya.
__________________________________________

Perawi => Abdullah bin 'Amr

Kitab => Talkhis al-Habir  4/1244

Karya => Ibn Hajar al-Asqalani

Komentar => Hadith mursal. Yang rajih disisi Abu Hatim dan Al-Daraquthni ialah mursal.

__________________________________________


Perawi => Abdullah bin 'Amr

Kitab => Al-Kamil fi al-Dhu'afaa'  5/521

Karya => Ibn Adi

Komentar => Perawi bernama Ubaidullah Al-Wasafi sangat dhaif, tidak ditulis hadithnya.

__________________________________________


Perawi => Abdullah bin 'Amr

Kitab => Ma'alim as-Sunan  3/199

Karya => Al-Khattabi 

Komentar => Masyhur ianya mursal.


Tuesday, February 3, 2015

Berfikir Sesaat Lebih Baik Daripada Ibadah 60 Tahunفكرةُ ساعةٍ خيرٌ من عبادةِ ستِّين سنةً

Berfikir sesaat lebih baik daripada melakukan ibadah selama enam puluh tahun. 

Dalam lafaz lain ialah:

تَفكُّرُ ساعةٍ خيرٌ من عبادةِ ستِّينَ سنةٍ

__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab => Al-Maudhu'at  3/386

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih. Isnadnya dusta.

__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab => Takhrij Ihya' Ulumuddin  5/161

Karya => Al-Iraqi

Komentar => Sanadnya dhaif manakala riwayat yang menyebutkan selama 80 tahun sanadnya dhaif jiddan.
__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah

Kitab => Al-Fawaid Al-Majmu'ah  242

Karya => As-Syaukani

Komentar => Isnadnya dusta

__________________________________________


Perawi => Abu Hurairah 

Kitab => Tartib Al-Maudhu'at  269

Karya => Az-Zahabi

Komentar => Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ishaq bin Najih seorang pendusta.

Tidur Selepas Asar Jadi Kurang Akalمَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ ، فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ
Sesiapa yang tidur selepas Asar maka akan berkuranglah akalnya maka janganlah dia menyalahkan sesiapa kecuali dirinya sendiri. 

__________________________________________


Perawi => Datuk kepada Amru bin Syu'aib

Kitab => Al-Kamil fi Al-Dhu'aafa' 5/240

Karya => Ibn Adi

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi dhaif bernama Abdullah bin Luhai'ah.

__________________________________________


Perawi => Datuk kepada Amru bin Syu'aib

Kitab => Al-Kamil fi Al-Dhu'aafa' 8/133

Karya => Ibn Adi

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Mansur bin 'Ammar, dia munkarul hadith. Manakala Ibn Luhai'ah pula lemah.

__________________________________________


Perawi => Aisyah Ummul Mu'minin

Kitab => Lisan al-Mizan  3/334

Karya => Ibn Hajar Al-Asqalani

Komentar => Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Khalid bin Madaini beliau dijarh (dilemahkan riwayatnya disisi ulama' hadith)

__________________________________________


Perawi => Aisyah Ummul Mu'minin

Kitab => Al-Maudhu'at  3/252

Karya => Ibn Jauzi

Komentar => Tidak sahih.

__________________________________________

Perawi => Aisyah Ummul Mu'minin

Kitab => Mizan al-I'tidal  1/638

Karya => Az-Zahabi

Komentar => Perawi bernama Khalid bin Al-Qaasim di jarh (dilemahkan)